Ứng dụng mô hình CycleGAN trong style transfer ảnh

by Tiểu Thành

image2image translations là bài toán phổ biến trong những năm gần đây và trở thành đề tài mà nhiều người quan tâm. Một trong những ví dụ cho bài toán này đó là chuyển đổi phong cách của một bức ảnh (ảnh A) dựa trên phong cách của một bức ảnh trước đó (ảnh B): Chuyển đổi một bức ảnh bất kỳ theo style của hoạ sĩ vangogh (nghe thôi đã thấy thú vị đúng không nào? ), chuyển đổi một bức ảnh từ mùa xuân sang mùa đông, từ ngựa thường và ngựa vằn,… và ngược lại. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn chuyển đổi một bức ảnh thường sang phong cách của hoạ sĩ vangogh bằng mô hình CycleGAN. Let’s go!!!!

Trước tiên đi vào thực hành, chúng ta sẽ tìm hiểu sơ qua về thuật toán của mô hình CycleGAN, nó là cái gì, tại sao nó lại hay ho như vậy?

1. Mô hình CycleGAN

Cycle Generative Adversarial Network(CycleGAN) là một cách tiếp cận dựa vào việc đào tạo mạng convolution network cho nhiệm vụ image2image. Đó là một mô hình học không giám sát. Mô hình của CycleGAN được mô tả như hình dưới:

 

Mô hình CycleGAN

Nhìn vào mô hình, ta thấy rằng CycleGAN sẽ có 2 module chính: Generator (G) và Discriminator (D). Trong Generator lại chia thành 2 module nhỏ đó là G(X->Y) và G(Y->X). G có chức năng sinh ra ảnh giả và D làm nhiệm vụ phân biệt một bức ảnh là ảnh thật hay ảnh giả. Một câu hỏi đặt ra tại sao chúng ta lại phải có tới 2 module Generator trong khi các phiên bản GAN trước đó chỉ có một module. Lý do của việc này được giải thích như sau: Đây là bài toán không giám sát nên sẽ data của chúng ta sẽ không có dạng là pair(input ,output) mà chỉ là các tập input. Chính điều này chúng ta khó lòng tính toán được sự sai khác giữa ảnh tạo ra nhờ generator(X->Y) và output. Chính vì vậy chúng ta cần có một G(Y->X) để đưa ảnh trở về input ban đầu. Sự sai khác sẽ được tính dựa trên input ban đầu và ảnh được tạo ra thông qua quá trình G(Y->X). Nói cách khác, sau 2 quá trình biến đổi G(X->Y) và G(Y->X) ta phải thu được một bức ảnh sắp xỉ như ảnh ban đầu :

Nói tóm lại, trong bài này, chúng ta sẽ xây dựng các module chính như sau:

 • G(X->Y): Biến một bức ảnh thật từ miền X (style A)  sang miền Y (stye B)
 • G(Y->X): Từ ảnh giả tạo ra ở trên (style B) lại được biến đổi về style A (miền X)
 • D_x :  Phân biệt ảnh thực X và ảnh do G(Y->X) tạo ra
 • D_y: Phân biệt ảnh thực Y và ảnh do G(X->Y) tạo ra
1.1 Generator

Kiến trúc cụ thể của G được mô tả như hình dưới:

 

Generator gồm 3 phần: encoder, transformer và decoder. Phần encoder giảm kích thước ảnh cũng như tăng depth bằng 3 conv liên tiếp. Sau đó output được cho qua phần transformer với 6 residual block và cuối cùng được cho qua phần decoder để về ảnh có kích thước giống ban đầu.

1.2 Discriminator

Kiến trúc cụ thể của D được mô tả như hình dưới:

1.3 Loss function

Gồm 3 loại:

 • Loss G(X->Y)
 • Loss G(Y->X)
 • Loss cho cả quá trình G(X->Y->X)

Như vậy, trên đây chúng ta đã tìm hiểu sơ qua về kiến trúc của CycleGAN. Bây giờ sẽ là lúc chúng ta bắt tay vào thực hành nào!!!

2. Thực hành

2.1 Data

Các bạn có thể dowload data từ đường link sau: https://people.eecs.berkeley.edu/~taesung_park/CycleGAN/datasets/vangogh2photo.zip

2.2 import một số thư viện cần thiết
import numpy as np
import pandas as pd
import scipy
import pickle
import random
import os

# loading in and transforming data
import torch
from torch.utils.data import Dataset, DataLoader
import torchvision
import torchvision.datasets as datasets
import torchvision.transforms as transforms
from torchvision.utils import make_grid
import PIL
from PIL import Image
import imageio

# visualizing data
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.image as mpimg
2.3 Thiết lập một số hàm cần thiết

Thiết lập một số biến

path_vangogh = ... 
path_photo = ...

 

Hàm lưu lại kết quả sau mỗi lần lặp checkpoint

def save_checkpoint(iteration, G_XtoY, G_YtoX, D_X, D_Y, checkpoint_dir):
  """
  Lưu lại parameters so mỗi lần lặp
  """
  #Path
  G_XtoY_path = os.path.join(checkpoint_dir, 'G_XtoY.pkl')
  G_YtoX_path = os.path.join(checkpoint_dir, 'G_YtoX.pkl')
  D_X_path = os.path.join(checkpoint_dir, 'D_X.pkl')
  D_Y_path = os.path.join(checkpoint_dir, 'D_Y.pkl')
  #Saving
  torch.save(G_XtoY.state_dict(), G_XtoY_path)
  torch.save(G_YtoX.state_dict(), G_YtoX_path)
  torch.save(D_X.state_dict(), D_X_path)
  torch.save(D_Y.state_dict(), D_Y_path)

Hàm load checkpoint

def load_checkpoint(checkpoint_path, map_location=None):
  """
  Load checkoint
  """
  #model.load_state_dict(torch.load(checkpoint_path))
  checkpoint = torch.load(checkpoint_path, map_location=map_location)
  print(' [*] Loading checkpoint from %s succeed!' % checkpoint_path)
  return checkpoint

Hàm hiển thị ảnh

def show_test(fixed_Y, fixed_X, G_YtoX, G_XtoY, mean_=0.5, std_=0.5):
  """
   - Hiển thị kết quả của G dựa trên ảnh test
  """
  # Xác định thiết bị đang ở chế độ train GPU hay CPU
  device = torch.device("cuda:0" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
  
  # Dùng G để tạo ra ảnh giả và khôi phục lại 
  fake_X = G_YtoX(fixed_Y.to(device))
  fake_Y = G_XtoY(fixed_X.to(device))
  
  # Tạo lưới 
  grid_x = make_grid(fixed_X, nrow=4).permute(1, 2, 0).detach().cpu().numpy()
  grid_y = make_grid(fixed_Y, nrow=4).permute(1, 2, 0).detach().cpu().numpy()
  grid_fake_x = make_grid(fake_X, nrow=4).permute(1, 2, 0).detach().cpu().numpy()
  grid_fake_y = make_grid(fake_Y, nrow=4).permute(1, 2, 0).detach().cpu().numpy()
  
  # chuyển về ảnh [0 --> 255]
  X, fake_X = reverse_normalize(grid_x, mean_, std_), reverse_normalize(grid_fake_x, mean_, std_)
  Y, fake_Y = reverse_normalize(grid_y, mean_, std_), reverse_normalize(grid_fake_y, mean_, std_)
  
  # Hiển thị
  fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, sharex=True, sharey=True, figsize=(20, 10))
  ax1.imshow(X)
  ax1.axis('off')
  ax1.set_title('X')
  ax2.imshow(fake_Y)
  ax2.axis('off')
  ax2.set_title('Fake Y')
  plt.show()

Class Custom lại data

class ImageDataset(Dataset):
    """
    Custom dataset
    """
    
    def __init__(self, img_path, img_size=256, normalize=True):
      self.img_path = img_path
      
      if normalize:
        self.transform = transforms.Compose([
          transforms.Resize(img_size),
          transforms.ToTensor(),
          transforms.Normalize(mean=[0.5], std=[0.5])
        ])
      else:
        self.transform = transforms.Compose([
          transforms.Resize(img_size),
          transforms.ToTensor()
        ])
      
      #Dictionary entries
      self.img_idx = dict()
      for number_, img_ in enumerate(os.listdir(self.img_path)):
        self.img_idx[number_] = img_
        
    def __len__(self):
      #Length of dataset --> number of images
      return len(self.img_idx)
    
    def __getitem__(self, idx):
      img_path = os.path.join(self.img_path, self.img_idx[idx])
      img = Image.open(img_path)
      img = self.transform(img)
      
      return img

Hàm revert lại ảnh có pixel từ [0;1] sang [0,255]

def reverse_normalize(image, mean_=0.5, std_=0.5):
  if torch.is_tensor(image):
    image = image.detach().numpy()
  un_normalized_img = image * std_ + mean_
  un_normalized_img = un_normalized_img * 255
  return np.uint8(un_normalized_img)
2.4 Load data
batch_size_test = 8
batch_size=16
test_dataloader_Y = DataLoader(path_vanghogh, batch_size=batch_size_test, shuffle=False, num_workers=0, pin_memory=True)
test_dataloader_X = DataLoader(dataset_photo, batch_size=batch_size_test, shuffle=False, num_workers=0, pin_memory=True)
dataloader_Y = DataLoader(path_vanghogh, batch_size=batch_size, shuffle=True, num_workers=0, pin_memory=True)
dataloader_X = DataLoader(dataset_photo, batch_size=batch_size, shuffle=True, num_workers=0, pin_memory=True)

 

Load data kiểm tra

dataiter = iter(test_dataloader_Y)
images_normalized = dataiter.next()
grid_normalized = make_grid(images_normalized, nrow=4).permute(1, 2, 0).detach().numpy()
grid_original = reverse_normalize(grid_normalized)
fig = plt.figure(figsize=(12, 8))
plt.imshow(grid_original)
plt.axis('off')
plt.title('vangogh')
plt.show()

Kết quả:

dataiter = iter(test_dataloader_X)
images_normalized = dataiter.next()
grid_normalized = make_grid(images_normalized, nrow=4).permute(1, 2, 0).detach().numpy()
grid_original = reverse_normalize(grid_normalized)
fig = plt.figure(figsize=(12, 8))
plt.imshow(grid_original)
plt.axis('off')
plt.title('photo')
plt.show()

Kết quả:

2.5 Xây dựng mô hình

Định nghĩa lại một lớp conv

import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F

def conv(in_channels, out_channels, kernel_size, stride=2, padding=1, batch_norm=False, instance_norm=False):
  """
  Creates a convolutional layer, with optional batch / instance normalization. 
  """
  
  #Add layers
  layers = []
  conv_layer = nn.Conv2d(in_channels=in_channels, out_channels=out_channels, kernel_size=kernel_size, stride=stride, padding=padding, bias=False)
  layers.append(conv_layer)
  
  #Batch normalization
  if batch_norm:
    layers.append(nn.BatchNorm2d(out_channels))
  
  #Instance normalization
  if instance_norm:
    layers.append(nn.InstanceNorm2d(out_channels))
  return nn.Sequential(*layers)

Xây dựng class cho D

class Discriminator(nn.Module):
  
  def __init__(self, conv_dim=64):
    super(Discriminator, self).__init__()
    """
    Input is RGB image (256x256x3) while output is a single value
    
    determine size = [(W−K+2P)/S]+1
    W: input=256
    K: kernel_size=4
    P: padding=1
    S: stride=2
    """
    
    #convolutional layers, increasing in depth
    self.conv1 = conv(in_channels=3, out_channels=conv_dim, kernel_size=4) # (128, 128, 64)
    self.conv2 = conv(in_channels=conv_dim, out_channels=conv_dim*2, kernel_size=4, instance_norm=True) # (64, 64, 128)
    self.conv3 = conv(in_channels=conv_dim*2, out_channels=conv_dim*4, kernel_size=4, instance_norm=True) # (32, 32, 256)
    self.conv4 = conv(in_channels=conv_dim*4, out_channels=conv_dim*8, kernel_size=4, instance_norm=True) # (16, 16, 512)
    self.conv5 = conv(in_channels=conv_dim*8, out_channels=conv_dim*8, kernel_size=4, batch_norm=True) # (8, 8, 512)
    
    #final classification layer
    self.conv6 = conv(conv_dim*8, out_channels=1, kernel_size=4, stride=1) # (8, 8, 1)
  
  def forward(self, x):
    
    #leaky relu applied to all conv layers but last
    out = F.leaky_relu(self.conv1(x), negative_slope=0.2)
    out = F.leaky_relu(self.conv2(out), negative_slope=0.2)
    out = F.leaky_relu(self.conv3(out), negative_slope=0.2)
    out = F.leaky_relu(self.conv4(out), negative_slope=0.2)
#     out = F.leaky_relu(self.conv5(out), negative_slope=0.2)
    
    #classification layer (--> depending on the loss function we might want to use an activation function here, e.g. sigmoid)
    out = self.conv6(out)
    return out

Xây dựng class ResidualBlock

class ResidualBlock(nn.Module):

  def __init__(self, conv_dim):
    super(ResidualBlock, self).__init__()
    """
    Residual blocks help the model to effectively learn the transformation from one domain to another. 
    """
    self.conv1 = conv(in_channels=conv_dim, out_channels=conv_dim, kernel_size=3, stride=1, padding=1, instance_norm=True)
    self.conv2 = conv(in_channels=conv_dim, out_channels=conv_dim, kernel_size=3, stride=1, padding=1, instance_norm=True)
    
  def forward(self, x):
    out_1 = F.relu(self.conv1(x))
    out_2 = x + self.conv2(out_1)
    return out_2

Định nghĩa lại lớp deconv

def deconv(in_channels, out_channels, kernel_size, stride=2, padding=1, batch_norm=False, instance_norm=False, dropout=False, dropout_ratio=0.5):
  """
  Creates a transpose convolutional layer, with optional batch / instance normalization. Select either batch OR instance normalization. 
  """
  
  #Add layers
  layers = []
  layers.append(nn.ConvTranspose2d(in_channels, out_channels, kernel_size, stride, padding, bias=False))
  
  #Batch normalization
  if batch_norm:
    layers.append(nn.BatchNorm2d(out_channels))
  
  #Instance normalization
  if instance_norm:
    layers.append(nn.InstanceNorm2d(out_channels))
  
  #Dropout
  if dropout:
    layers.append(nn.Dropout2d(dropout_ratio))
  
  return nn.Sequential(*layers)

Xây dựng class G

class CycleGenerator(nn.Module):
  
  def __init__(self, conv_dim=64, n_res_blocks=6):
    super(CycleGenerator, self).__init__()
    """
    Input is RGB image (256x256x3) while output is a single value
    
    determine size = [(W−K+2P)/S]+1
    W: input=256
    K: kernel_size=4
    P: padding=1
    S: stride=2
    """
    
    #Encoder layers
    self.conv1 = conv(in_channels=3, out_channels=conv_dim, kernel_size=4) # (128, 128, 64)
    self.conv2 = conv(in_channels=conv_dim, out_channels=conv_dim*2, kernel_size=4, instance_norm=True) # (64, 64, 128)
    self.conv3 = conv(in_channels=conv_dim*2, out_channels=conv_dim*4, kernel_size=4, instance_norm=True) # (32, 32, 256)
    
    #Residual blocks (number depends on input parameter)
    res_layers = []
    for layer in range(n_res_blocks):
      res_layers.append(ResidualBlock(conv_dim*4))
    self.res_blocks = nn.Sequential(*res_layers)
    
    #Decoder layers
    self.deconv4 = deconv(in_channels=conv_dim*4, out_channels=conv_dim*2, kernel_size=4, instance_norm=True) # (64, 64, 128)
    self.deconv5 = deconv(in_channels=conv_dim*2, out_channels=conv_dim, kernel_size=4, instance_norm=True) # (128, 128, 64)
    self.deconv6 = deconv(in_channels=conv_dim, out_channels=3, kernel_size=4, instance_norm=True) # (256, 256, 3)
    
  def forward(self, x):
    """
    Given an image x, returns a transformed image.
    """
    
    #Encoder
    out = F.leaky_relu(self.conv1(x), negative_slope=0.2) # (128, 128, 64)
    out = F.leaky_relu(self.conv2(out), negative_slope=0.2) # (64, 64, 128)
    out = F.leaky_relu(self.conv3(out), negative_slope=0.2) # (32, 32, 256)
    
    #Residual blocks
    out = self.res_blocks(out)
    
    #Decoder
    out = F.leaky_relu(self.deconv4(out), negative_slope=0.2) # (64, 64, 128)
    out = F.leaky_relu(self.deconv5(out), negative_slope=0.2) # (128, 128, 64)
    out = torch.tanh(self.deconv6(out)) # (256, 256, 3)
    
    return out

Xây dựng hàm khởi tạo trọng số ban đầu –> tuân theo một phân phối nhất định

from torch.nn import init
def weights_init_normal(m):
  """
  Applies initial weights to certain layers in a model.
  The weights are taken from a normal distribution with mean = 0, std dev = 0.02.
  Param m: A module or layer in a network  
  """
  #classname will be something like: `Conv`, `BatchNorm2d`, `Linear`, etc.
  classname = m.__class__.__name__
  
  #normal distribution with given paramters
  std_dev = 0.02
  mean = 0.0
  
  # Initialize conv layer
  if hasattr(m, 'weight') and (classname.find('Conv') != -1):
    init.normal_(m.weight.data, mean, std_dev)

Kết hợp lại giữa G và D, xây dựng kiến trúc model CycleGAN hoàn chỉnh

def build_model(g_conv_dim=64, d_conv_dim=64, n_res_blocks=6):
  """
  Builds generators G_XtoY & G_YtoX and discriminators D_X & D_Y 
  """
  
  #Generators
  G_XtoY = CycleGenerator(conv_dim=g_conv_dim, n_res_blocks=n_res_blocks)
  G_YtoX = CycleGenerator(conv_dim=g_conv_dim, n_res_blocks=n_res_blocks)
  
  #Discriminators
  D_X = Discriminator(conv_dim=d_conv_dim) # Y-->X
  D_Y = Discriminator(conv_dim=d_conv_dim) # X-->Y
  
  #Weight initialization
  G_XtoY.apply(weights_init_normal)
  G_YtoX.apply(weights_init_normal)
  D_X.apply(weights_init_normal)
  D_Y.apply(weights_init_normal)
  
  #Moves models to GPU, if available
  if torch.cuda.is_available():
    device = torch.device("cuda:0")
    G_XtoY.to(device)
    G_YtoX.to(device)
    D_X.to(device)
    D_Y.to(device)
    print('Models moved to GPU.')
  else:
    print('Only CPU available.')

  return G_XtoY, G_YtoX, D_X, D_Y
G_XtoY, G_YtoX, D_X, D_Y = build_model()

Định nghĩa hàm loss

def real_mse_loss(D_out, adverserial_weight=1):
  #how close is the produced output from being "real"?
  mse_loss = torch.mean((D_out-1)**2)*adverserial_weight
  return mse_loss

def fake_mse_loss(D_out, adverserial_weight=1):
  #how close is the produced output from being "false"?
  mse_loss = torch.mean(D_out**2)*adverserial_weight
  return mse_loss

def cycle_consistency_loss(real_img, reconstructed_img, lambda_weight=1):
  reconstr_loss = torch.mean(torch.abs(real_img - reconstructed_img))
  return lambda_weight*reconstr_loss 

def identity_loss(real_img, generated_img, identity_weight=1):
  ident_loss = torch.mean(torch.abs(real_img - generated_img))
  return identity_weight*ident_loss

Khởi tạo optimizer, trong trường hợp này ta sử dụng Adam

import torch.optim as optim

#hyperparameter
lr=0.0002 #0.0002
beta1=0.500 #exponential decay rate for the first moment estimates
beta2=0.999 #exponential decay rate for the second-moment estimates
g_params = list(G_XtoY.parameters()) + list(G_YtoX.parameters())

#Optimizers for generator and discriminator
g_optimizer = optim.Adam(g_params, lr, [beta1, beta2])
d_x_optimizer = optim.Adam(D_X.parameters(), lr, [beta1, beta2])
d_y_optimizer = optim.Adam(D_Y.parameters(), lr, [beta1, beta2])

Cuối cùng là xây dựng hàm train model từ đầu đến cuối

def training_loop(dataloader_X, dataloader_Y, test_dataloader_X, test_dataloader_Y, n_epochs=1000):
  
  #Losses over time
  losses = []
  
  #Additional weighting parameters (in reality only 2 are required as the third is kind of "given relatively" by the other two)
  adverserial_weight = 0.5
  lambda_weight = 10
  identity_weight = 5
  
  #Get some fixed data from domains X and Y for sampling. Images are held constant throughout training and allow us to inspect the model's performance.
  test_iter_X = iter(test_dataloader_X)
  test_iter_Y = iter(test_dataloader_Y)
  fixed_X = test_iter_X.next()
  fixed_Y = test_iter_Y.next()
  
  # batches per epoch
  iter_X = iter(dataloader_X)
  iter_Y = iter(dataloader_Y)
  batches_per_epoch = min(len(iter_X), len(iter_Y))
  
  #Average loss over batches per epoch runs
  d_total_loss_avg = 0.0
  g_total_loss_avg = 0.0
  
  #Loop through epochs
  for epoch in range(1, n_epochs+1):
    
    #reset iterators for each epoch
    if epoch % batches_per_epoch == 0:
      iter_X = iter(dataloader_X)
      iter_Y = iter(dataloader_Y)
    
    #Get images from domain X
    images_X = iter_X.next()
    
    #Get images from domain Y
    images_Y = iter_Y.next()
    
    #move images to GPU if available (otherwise stay on CPU)
    device = torch.device("cuda:0" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
    images_X = images_X.to(device)
    images_Y = images_Y.to(device)
    
    
    # ============================================
    #      TRAIN THE DISCRIMINATORS
    # ============================================
    
    
    # --------------------------------------------
    ## First: D_X, real and fake loss components
    # --------------------------------------------
    
    # Train with real images
    d_x_optimizer.zero_grad()
    
    # 1. Compute the discriminator losses on real images
    out_x = D_X(images_X)
    D_X_real_loss = real_mse_loss(out_x, adverserial_weight)
    
    # Train with fake images
    # 2. Generate fake images that look like domain X based on real images in domain Y
    fake_X = G_YtoX(images_Y)

    # 3. Compute the fake loss for D_X
    out_x = D_X(fake_X)
    D_X_fake_loss = fake_mse_loss(out_x, adverserial_weight)
    
    # 4. Compute the total loss and perform backpropagation
    d_x_loss = D_X_real_loss + D_X_fake_loss
    d_x_loss.backward()
    d_x_optimizer.step()
    
    # --------------------------------------------
    ## Second: D_Y, real and fake loss components
    # --------------------------------------------
    
    # Train with real images
    d_y_optimizer.zero_grad()
    
    # 1. Compute the discriminator losses on real images
    out_y = D_Y(images_Y)
    D_Y_real_loss = real_mse_loss(out_y, adverserial_weight)
    
    # Train with fake images
    # 2. Generate fake images that look like domain Y based on real images in domain X
    fake_Y = G_XtoY(images_X)
    
    # 3. Compute the fake loss for D_Y
    out_y = D_Y(fake_Y)
    D_Y_fake_loss = fake_mse_loss(out_y, adverserial_weight)
    
    # 4. Compute the total loss and perform backprop
    d_y_loss = D_Y_real_loss + D_Y_fake_loss
    d_y_loss.backward()
    d_y_optimizer.step()
    
    # 5. Compute total discriminator loss
    d_total_loss = D_X_real_loss + D_X_fake_loss + D_Y_real_loss + D_Y_fake_loss
    

    # =========================================
    #      TRAIN THE GENERATORS
    # =========================================
    
    
    # --------------------------------------------
    ## First: generate fake X images and reconstructed Y images
    # --------------------------------------------
    
    #Back to the start
    g_optimizer.zero_grad()
    
    # 1. Generate fake images that look like domain X based on real images in domain Y
    fake_X = G_YtoX(images_Y)
    
    # 2. Compute the generator loss based on domain X
    out_x = D_X(fake_X)
    g_YtoX_loss = real_mse_loss(out_x, adverserial_weight)

    # 3. Create a reconstructed y
    reconstructed_Y = G_XtoY(fake_X)
    
    # 4. Compute the cycle consistency loss (the reconstruction loss)
    reconstructed_y_loss = cycle_consistency_loss(images_Y, reconstructed_Y, lambda_weight=lambda_weight)
    
    # 5. Compute the identity loss from transformation Y-->X
    identity_y_loss = identity_loss(images_Y, fake_X, identity_weight=identity_weight)
    
    # --------------------------------------------
    ## Second: generate fake Y images and reconstructed X images
    # --------------------------------------------
    
    # 1. Generate fake images that look like domain Y based on real images in domain X
    fake_Y = G_XtoY(images_X)
    
    # 2. Compute the generator loss based on domain Y
    out_y = D_Y(fake_Y) #if discriminator believes picture to be from domain Y it returns values cloer to 1, else closer to 0
    g_XtoY_loss = real_mse_loss(out_y, adverserial_weight)
    
    # 3. Create a reconstructed x
    reconstructed_X = G_YtoX(fake_Y)
    
    # 4. Compute the cycle consistency loss (the reconstruction loss)
    reconstructed_x_loss = cycle_consistency_loss(images_X, reconstructed_X, lambda_weight=lambda_weight)
    
    # 5. Compute the identity loss from transformation X-->Y
    identity_x_loss = identity_loss(images_X, fake_Y, identity_weight=identity_weight)
    
    # 6. Add up all generator and reconstructed losses and perform backprop
    g_total_loss = g_YtoX_loss + g_XtoY_loss + reconstructed_y_loss + reconstructed_x_loss + identity_y_loss + identity_x_loss
    g_total_loss.backward()
    g_optimizer.step()
    
    
    # =========================================
    # Admin 
    # =========================================
    
    
    #Average loss
    d_total_loss_avg = d_total_loss_avg + d_total_loss / batches_per_epoch
    g_total_loss_avg = g_total_loss_avg + g_total_loss / batches_per_epoch
    
    # Print log info
    print_every = batches_per_epoch
    if epoch % print_every == 0:
      # append real and fake discriminator losses and the generator loss
      losses.append((d_total_loss_avg.item(), g_total_loss_avg.item()))
      true_epoch_n = int(epoch/batches_per_epoch)
      true_epoch_total = int(n_epochs/batches_per_epoch)
      print('Epoch [{:5d}/{:5d}] | d_total_loss_avg: {:6.4f} | g_total_loss: {:6.4f}'.format(
          true_epoch_n, true_epoch_total, d_total_loss_avg.item(), g_total_loss_avg.item()))
    
    #Show the generated samples
    show_every = (batches_per_epoch*10)
    if epoch % show_every == 0:
      #set generators to eval mode for image generation
      G_YtoX.eval()
      G_XtoY.eval()
      test_images = show_test(fixed_Y, fixed_X, G_YtoX, G_XtoY)
      #set generators to train mode to continue training
      G_YtoX.train()
      G_XtoY.train()
    
#     #save the model parameters
#     checkpoint_every=3000
#     if epoch % checkpoint_every == 0:
#       save_checkpoint(epoch, G_XtoY, G_YtoX, D_X, D_Y)
  
    #reset average loss for each epoch
    if epoch % batches_per_epoch == 0:
      d_total_loss_avg = 0.0
      g_total_loss_avg = 0.0
  
  return losses
batches_per_epoch = min(len(dataloader_X), len(dataloader_Y))
epoch_true = 256
n_epochs = epoch_true * batches_per_epoch
losses = training_loop(dataloader_X, dataloader_Y, test_dataloader_X, test_dataloader_Y, n_epochs=n_epochs)

Sau đây là một số kết quả trong quá trình train ở eporch thứ 100 :

 

Sau đây là kết quả test:

Ảnh gốc

Ảnh sau khi chuyển đổi

Ảnh gốc

Ảnh sau khi chuyển đổi

Việc thực hiện train lại mô hình này tốn khá nhiều thời gian, bạn đọc muốn thực hành có thể dowload các weight mình train sẵn tại đây :https://drive.google.com/drive/folders/119o4p_-3X4BpdZrrwmsp3SaRwAHPD3I0?usp=sharing

3. Kết luận

Trên đây mình đã hướng dẫn các bạn thực hiện chuyển đổi một bức ảnh theo phong cách của vangogh. Trong quá trình đọc và thực hành, nếu có gì thắc mắc và góp ý mọi người hãy comment phía dưới mình sẽ tiếp thu và giải đáp nhiệt tình. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài viết này. Trong bài viết tiếp theo, kính mong mọi người theo dõi và ủng hộ để bọn mình có động lực ra những bài viết hay và chất lượng hơn. Xin cảm ơn !!!

4. Tài liệu tham khảo

https://junyanz.github.io/CycleGAN/

https://nttuan8.com/bai-8-cyclegan/

https://towardsdatascience.com/image-to-image-translation-using-cyclegan-model-d58cfff04755

https://github.com/junyanz/CycleGAN

 

Bài viết liên quan

1 bình luận

Tuyen Nguyen 3 Tháng Tư, 2023 - 6:22 chiều

Bạn có thể share code implement k

Trả lời

Thêm bình luận